Base:
method
CopyTo
System.Data.InternalDataCollectionBase.CopyTo(System.Array, System.Int32)