4 references to AssertNonLiveRows
System.Data (4)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (4)
1738AssertNonLiveRows( node ); 1769AssertNonLiveRows( node ); 2445AssertNonLiveRows( node ); 2453AssertNonLiveRows( node );