2 writes to _propertyInfo
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (2)
351_propertyInfo = null; 478_propertyInfo = providerInfo;
1 reference to _propertyInfo
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (1)
385Dictionary<string,OleDbPropertyInfo> providerInfo = _propertyInfo;