1 reference to FindAssociatedParentColumn
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
1565DataColumn colInParent = FindAssociatedParentColumn( relation, childCol );