1 reference to IsSelfRelatedDataTable
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
2765if (IsSelfRelatedDataTable(dt)) {