1 reference to InvalidCiphertextLengthInEncryptedCEKCsp
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCspProvider.cs (1)
116throw SQL.InvalidCiphertextLengthInEncryptedCEKCsp(cipherTextLength, keySizeInBytes, masterKeyPath);