2 writes to RefreshOnChange
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (1)
595descriptor.RefreshOnChange = refreshOnChange;
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlConnectionStringBuilder.cs (1)
1027descriptor.RefreshOnChange = refreshOnChange;
2 references to RefreshOnChange
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\Common\DbConnectionStringCommon.cs (2)
117if (RefreshOnChange) { 131if (RefreshOnChange) {