5 references to XSI_NIL
System.Data (5)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (5)
1308XmlAttribute attr = rowElement.GetAttributeNode(XSI_NIL); 1320XmlAttribute attr = rowElement.GetAttributeNode(XSI_NIL); 1377XmlAttribute attr = e.GetAttributeNode(XSI_NIL); 2236if ( value.Length == 0 && ( ( (xsi_attrVal = rowElement.GetAttribute(XSI_NIL) ) == "1" ) || xsi_attrVal == "true" ) ) 2268if ( value.Length == 0 && ( ( (xsi_attrVal = e.GetAttribute(XSI_NIL) ) == "1" ) || xsi_attrVal == "true" ) )