1 reference to InvalidCiphertextLengthInEncryptedCEK
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider.cs (1)
130throw SQL.InvalidCiphertextLengthInEncryptedCEK(cipherTextLength, keySizeInBytes, masterKeyPath);