2 references to AddInfoKeywordsToTable
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnectionInternal.cs (1)
434if(!AddInfoKeywordsToTable(table,keyword)){
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbMetaDataFactory.cs (1)
470if (!internalConnection.AddInfoKeywordsToTable(reservedWordsTable, reservedWordColumn)){