1 reference to OnNodeInsertedInFragment
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
1654OnNodeInsertedInFragment( node );