2 references to _KeyRestrictions
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\Common\DBDataPermission.cs (2)
298string restrt = keyElement.Attribute(XmlStr._KeyRestrictions); 347valueElement.AddAttribute(XmlStr._KeyRestrictions, tmp);