1 reference to ValidateBulkCopyVariant
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlBulkCopy.cs (1)
1417value = ValidateBulkCopyVariant(value);