2 references to FORM
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (2)
1217root.SetAttribute( Keywords.FORM, Keywords.UNQUALIFIED); 1510root.SetAttribute( Keywords.FORM, Keywords.UNQUALIFIED);