Base:
method
SignColumnMasterKeyMetadata
System.Data.SqlClient.SqlColumnEncryptionKeyStoreProvider.SignColumnMasterKeyMetadata(System.String, System.Boolean)