3 references to GetInsertCommand
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\Odbc\OdbcCommandBuilder.cs (1)
54return (OdbcCommand) base.GetInsertCommand();
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbCommandBuilder.cs (1)
49return (OleDbCommand) base.GetInsertCommand();
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlCommandBuilder.cs (1)
140return (SqlCommand) base.GetInsertCommand();