1 reference to NullColumnEncryptionKeySysErr
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlClientSymmetricKey.cs (1)
31throw SQL.NullColumnEncryptionKeySysErr();