4 writes to _knownKeywords
System.Data (4)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (4)
77_knownKeywords = _validKeywords; 258_knownKeywords = knownKeywords; 285_knownKeywords = _validKeywords; 346_knownKeywords = null;
1 reference to _knownKeywords
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (1)
213string[] knownKeywords = _knownKeywords;