5 references to MSD_DATATYPE
System.Data (5)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (3)
179root.SetAttribute(Keywords.MSD_DATATYPE, Keywords.MSDNS, col.DataType.FullName); 1138root.SetAttribute(Keywords.MSD_DATATYPE, Keywords.MSDNS, col.DataType.FullName); 1938root.SetAttribute(Keywords.MSD_DATATYPE, Keywords.MSDNS, result);
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (2)
2097if (ADP.IsEmpty(XSDSchema.GetMsdataAttribute(elem, Keywords.MSD_DATATYPE))) { 2428if (attrib.LocalName == Keywords.MSD_DATATYPE &&