1 reference to XMLNS_MSDATA
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (1)
346rootSchema.SetAttribute(Keywords.XMLNS_MSDATA, Keywords.MSDNS);