Base:
method
AppendChild
System.Xml.XmlNode.AppendChild(System.Xml.XmlNode)
3 references to AppendChild
System.Data (3)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (3)
633node.AppendChild( newNode ); 643node.AppendChild( newNode ); 1401rowElement.AppendChild( newElem );