1 reference to TypedDataSetGeneratorException
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\CodeGen\datacache.cs (1)
90throw new TypedDataSetGeneratorException(errorList);