3 references to InvalidKeyEncryptionAlgorithm
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCertificateStoreProvider.cs (1)
342throw SQL.InvalidKeyEncryptionAlgorithm(encryptionAlgorithm, RSAEncryptionAlgorithmWithOAEP, isSystemOp);
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCngProvider.cs (1)
286throw SQL.InvalidKeyEncryptionAlgorithm(encryptionAlgorithm, RSAEncryptionAlgorithmWithOAEP, isSystemOp);
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCspProvider.cs (1)
292throw SQL.InvalidKeyEncryptionAlgorithm(encryptionAlgorithm, RSAEncryptionAlgorithmWithOAEP, isSystemOp);