1 reference to OnNodeChanged
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (1)
278NodeChanged += new XmlNodeChangedEventHandler( this.OnNodeChanged ) ;