1 reference to YUKON_RPCBATCHFLAG
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\TdsParser.cs (1)
8571stateObj.WriteByte(TdsEnums.YUKON_RPCBATCHFLAG);