1 reference to NullCspKeyPath
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCspProvider.cs (1)
308throw SQL.NullCspKeyPath(isSystemOp);