1 reference to XmlDataDocument
System.Data (1)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataImplementation.cs (1)
17return new XmlDataDocument( this );