5 writes to NamespaceURI
System.Data (5)
fx\src\data\System\Data\XmlToDatasetMap.cs (5)
27this.NamespaceURI = namespaceURI; 50id.NamespaceURI = node.NamespaceURI; 58id.NamespaceURI = dataReader.NamespaceURI; 66id.NamespaceURI = table.Namespace; 74id.NamespaceURI = String.Empty;
2 references to NamespaceURI
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\XmlToDatasetMap.cs (2)
36(String.Compare(this.NamespaceURI, id.NamespaceURI, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) == 0)