2 references to MSD_CHILDKEY
System.Data (2)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (1)
1015root.SetAttribute( Keywords.MSD_CHILDKEY, Keywords.MSDNS, text);
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
404value = node.GetAttribute(Keywords.MSD_CHILDKEY, Keywords.MSDNS);