1 reference to InvalidCiphertextLengthInEncryptedCEKCng
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlColumnEncryptionCngProvider.cs (1)
110throw SQL.InvalidCiphertextLengthInEncryptedCEKCng(cipherTextLength, keySizeInBytes, masterKeyPath);