1 reference to BuildInfoKeywords
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OleDbConnection.cs (1)
459return connection.BuildInfoKeywords();