1 reference to InvalidDataColumnMapping
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\xmlsaver.cs (1)
359throw ExceptionBuilder.InvalidDataColumnMapping(columnType);