1 reference to OleDbConnectionStringBuilderConverter
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\OleDb\OledbConnectionStringbuilder.cs (1)
25[System.ComponentModel.TypeConverterAttribute(typeof(OleDbConnectionStringBuilder.OleDbConnectionStringBuilderConverter))]