3 references to DataRelation
System.Data (3)
fx\src\data\System\Data\DataRelationCollection.cs (2)
105DataRelation relation = new DataRelation(name, parentColumns, childColumns); 132DataRelation relation = new DataRelation(null, parentColumns, childColumns);
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
1137relation = new DataRelation(relName, pKey, fKey);