5 references to XmlDocument
System.Data (5)
fx\src\data\System\Data\ProviderBase\SchemaMapping.cs (5)
294case XmlDocument: // turn string into XmlDocument value for DataColumn 522_xmlMap[i] = XmlDocument; // track its xml data 545_xmlMap[i] = XmlDocument; 708_xmlMap[sortedIndex] = XmlDocument; 744_xmlMap[sortedIndex] = XmlDocument;