1 reference to TooManyIsDataSetAtributeInSchema
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\XMLSchema.cs (1)
643throw ExceptionBuilder.TooManyIsDataSetAtributeInSchema();