1 reference to RefreshSchema
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\Common\DBCommandBuilder.cs (1)
375RefreshSchema();