1 reference to InvalidKeyStoreProviderName
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlSecurityUtility.cs (1)
312throw SQL.InvalidKeyStoreProviderName(keyStoreName,