2 references to CloneNode
System.Data (2)
fx\src\data\System\NewXml\XmlDataDocument.cs (2)
896XmlNode newNode = CloneNode( other ); 942cloneNode = clone.CloneNode( dp );