4 writes to _keyvaluetree
System.Data (4)
fx\src\data\System\Data\Common\DBDataPermission.cs (4)
97_keyvaluetree = new NameValuePermission(); 107_keyvaluetree = null; 128_keyvaluetree = permission._keyvaluetree.CopyNameValue(); 169newPermission._keyvaluetree = null;
8 references to _keyvaluetree
System.Data (8)
fx\src\data\System\Data\Common\DBDataPermission.cs (8)
96if (null == _keyvaluetree) { 102NameValuePermission.AddEntry(_keyvaluetree, _keyvalues, entry); 127if (null != permission._keyvaluetree) { 128_keyvaluetree = permission._keyvaluetree.CopyNameValue(); 163newPermission._keyvaluetree.Intersect(newPermission._keyvalues, _keyvaluetree); 198((null == _keyvalues) || (null != superset._keyvaluetree))) { 203if(!superset._keyvaluetree.CheckValueForKeyPermit(kventry)) {