1 reference to InvalidCustomKeyStoreProviderName
System.Data (1)
fx\src\data\System\Data\SqlClient\SqlConnection.cs (1)
184throw SQL.InvalidCustomKeyStoreProviderName(key, ADP.ColumnEncryptionSystemProviderNamePrefix);