Base:
method
VisitAttributeSet
System.Xml.Xsl.Xslt.XslVisitor<T>.VisitAttributeSet(System.Xml.Xsl.Xslt.AttributeSet)