Base:
method
CompareTo
System.Xml.Xsl.Runtime.XmlSortKey.CompareTo(System.Object)