2 writes to keys
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (2)
33this.keys = new XmlSortKey[DefaultSortKeyCount]; 78this.keys = keysNew;
10 references to keys
System.Data.SqlXml (10)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (10)
32if (this.keys == null) 36this.keys[0] = null; 75if (this.pos >= this.keys.Length) { 77Array.Copy(this.keys, 0, keysNew, 0, this.keys.Length); 80this.keys[this.pos] = null; 90if (this.keys[this.pos] == null) 91this.keys[this.pos] = key; 93this.keys[this.pos].AddSortKey(key); 100get { return this.keys; }