Base:
method
VisitXsltInvokeEarlyBound
System.Xml.Xsl.Qil.QilVisitor.VisitXsltInvokeEarlyBound(System.Xml.Xsl.Qil.QilInvokeEarlyBound)