1 instantiation of XmlDateTimeSortKey
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\Runtime\XmlSortKeyAccumulator.cs (1)
63AppendSortKey(new XmlDateTimeSortKey(value, collation));