1 reference to AnyAtomicTypeS
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\XmlQueryTypeFactory.cs (1)
49return AnyAtomicTypeS;