2 references to ResolvePrefix
System.Data.SqlXml (2)
System\Xml\Xsl\Xslt\XslAstAnalyzer.cs (2)
861string ns = ResolvePrefix(prefix); 989string ns = ResolvePrefix(prefix);