1 write to doctypeSystem
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\XsltOld\XsltOutput.cs (1)
151this.doctypeSystem = value;
1 reference to doctypeSystem
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\XsltOld\XsltOutput.cs (1)
68get { return this.doctypeSystem; }