1 write to isNotRtf
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\XmlQueryTypeFactory.cs (1)
491this.isNotRtf = isNotRtf;
1 reference to isNotRtf
System.Data.SqlXml (1)
System\Xml\Xsl\XmlQueryTypeFactory.cs (1)
596get { return this.isNotRtf; }